5. česko-slovenská mykologická konference


Exkurze

Datum a cíl exkurze

30. 8. 2017 (středa)     Holý kopec (Chřiby)

Obecné informace o přírodní rezervaci Holý kopec přináší Chráněná území Zlínského kraje.
Mapa a ortofoto jsou staženy z národního geoportálu INSPIRE.Odjezd na exkurzi je předběžně stanoven na 8.30 od Univerzitního kampusu Bohunice.
Sraz 8.00–8.30, v prostoru kampusu bude možnost odložení osobních věcí do odpoledního návratu.
Změna vyhrazena, přesný čas bude potvrzen v době konání konference.

Co na exkurzi (možná) uvidíte

Holý kopec představuje nejreprezentativnější porosty květnatých bučin ve Chřibech, na jižním svahu se místy vyskytují dubohabřiny. Značná část porostů zde má přirozený charakter s velkým množstvím tlejícího dřeva v různých stupních rozkladu a právě tlející dřevní hmota představuje jeden z hlavních pilířů diverzity (nejen) hub zdejších lesů. K nejzajímavějším nálezům z lignikolních druhů hub patří v celé Evropě velmi vzácné bělotroudnatec iberijský (Pilatoporus ibericus), či bělochoroš Aurantiporus alborubescens, na ještě dosti tvrdé padlé bukové kmeny je stejně jako první jmenovaný vázán i zde dosti hojný bránovitec dvoutvarý (Trichaptum biforme) nebo hlíva chlupatá (Panus lecomtei).
Většina vzácných lignikolních druhů je však k nalezení především na silně zetlelých mohutných bukových kmenech. Jsou to např. Pholiota squarrosoides, Flammulaster muricatus, Lentinellus ursinus, Hohenbuehelia auriscalpium, Pluteus hispidulus, Pluteus umbrosus, Phyllotopsis nidulans a mnoho dalších. Několik velmi zajímavých a vzácných saprofytických druhů se vyskytuje na opadu a na zemi v humózních bučinách, např. Gymnopus fagiphilus, Lepiota ignivolvata, Peziza saniosa, Melanophyllum haematospermum a další.
Velmi zajímavé nálezy byly uskutečněny i mezi mykorhizními druhy. Patří k nim zejména dva kriticky ohrožené druhy – šťavnatka básnická (Hygrophorus poetarum) a ryzec rudohrdlý (Lactarius rubrocinctus), oba průvodci zachovalých bučin na vápnitém podloží. Nalezeno bylo i několik vzácnějších druhů holubinek (Russula veternosa, Russula solaris či Russula viscida) a pavučinců (C. crocaeocaeruleus, C. cinnabarinus, C. largus, C. turgidus). Ve staré doubravě s příměsí buku, habru a lip na jihovýchodním okraji rezervace roste několik teplomilných bazifilních mykorhizních druhů, které jsou ve Chřibech jinak velmi vzácné, např. Boletus aereus, B. rhodoxanthus, Tricholoma ustaloides či Leccinum crocipodium.


Drobná ochutnávka obrazem: Ionomidotis irregularis, Aurantiporus alborubescens, Pholiota squarrosoides (foto Jan Běťák /2x/ a Jana Beneschová).


Naposledy aktualizováno:   26.05.2017 21:52:30.


© 2017   Česká vědecká společnost pro mykologii   |   czech mycology   |   home